10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.03.2019

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.03.2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Ελευσίνας.
 2. Επί αιτήματος κ.κ. Μαρίας Μορφοπούλου & Ιωάννη – Κωνσταντίνου Ρόγιεν περί συμβιβαστικού προσδιορισμού αποζημίωσης.
 3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Φεβρουαρίου 2019 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
 4. Λήψη απόφασης για την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δήμου Ελευσίνας – Περιφέρεια Αττικής για το έργο: «Εργασίες Διαμόρφωσης του απαλλοτριωμένου ακινήτου ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Α στην συμβολή των οδών Δήμητρος, Πλούτωνος και Γκιόκα (Ο.Τ. 121) στην Ελευσίνα και τη μετατροπή του σε υπαίθρια έκθεση λίθινων ευρημάτων», έγκριση των όρων αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ελευσίνας για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.
 5. Λήψη απόφασης για την ρύθμιση υπαίθριων αγορών στα όρια του Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4497/2017.
 6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Παπαγιάννη 25 στην Δ.Ε. Ελευσίνας.
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου Ευάγγελου Πετρόπουλου αναφορικά με την άσκηση αίτησης ανακλήσεως κατά της υπ’ αριθμ. 149/2019 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής των Δικηγόρων Μιχάλη & Γιώργο Τριαλώνη αναφορικά με το χειρισμό της με αριθμ. καταχ. 1720/31-10-2018 αίτησης ακυρώσεως, την οποία άσκησαν οι Αναστάσιος Σουσάνης και Ηλίας Σουσάνης κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ Π.Ε Δυτικής Αττικής) και του Δήμου Ελευσίνας.
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής της Δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως απαλλοτριώσεως του κτήματος «Μορφοπούλου» και ειδικότερα την κατάθεση αιτήσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών γι ατον ορισμό προσωρινής τιμής αποζημιώσεως.
 2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ5754/2015 και ΓΑΚ 22303/2015 προσφυγής, την οποία άσκησε η Ελένη Φισφή κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη για το χειρισμό των με ΓΑΚ2204/2014, 2205/2014 & 2209/2014 τις οποίες άσκησε η εταιρεία «ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Τσιμέντων» κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με το χειρισμό της με Αριθμ. Εισ: ΑΓ 6227/24-12-2015 αγωγής, την οποία άσκησαν οι μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Τζαφέρη Σταυρούλα, Ζόμπολα Χριστίνα, Πλάτων Ευάγγελος κ.λ.π κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ3291/12-11-2015 και ΓΑΚ 20613/2015 προσφυγής, την οποία άσκησε ο «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως της αγκυροβολίας των παροπλισμένων πλοίων στον κόλπο της Ελευσίνας.
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής των Δικηγόρων Αγγελικής Χαροκόπου και Γεωργίου Τριχίλη αναφορικά με το χειρισμό δέκα (10) αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες άσκησε η εταιρεία «Χαλυβουργική Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ 915/2018 προσφυγής την οποία άσκησε η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό των αριθμ. καταχ. 125,2028,2184,2185,2186,2188/2016 έξι (6) αιτήσεων Αναιρέσεων, τις οποίες κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η εταιρεία «Χαλυβουργική Α.Ε.» και της αρθμ. Καταχ. 124/2016 μίας αίτησης αναίρεσης την οποία άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι οποίες αφορούν υποθέσεις επιβολής δημοτικών φόρων και τελών.
 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη για την άσκηση προσφυγής ή κάθε άλλου τακτικού ή έκτακτου ένδικου μέσου κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για τον καταλογισμό οφειλής στο Δήμο Ελευσίνας.
 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά με τον χειρισμό της κλήσης του Ν.Π.Δ.Δ Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής με θέμα τον προσδιορισμό αποχημίωσης.
 12. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 9.233,04 € για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό των υποθέσεων επιβολής δημοτικών τελών στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του έτους 2015.
 13. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.317,68 € για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης προσφυγής της εταιρείας «Θεόδωρος Μιχ. Μπακόπουλος Α.Ε.Β.Ε.» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 14. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 372,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό της με ΓΑΚ 530/2019 και ΕΑΚ 60/2019 αίτησης του Ευθυμίου Κέλερη.
 15. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 27.500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης εγκατάστασης γραμμής υψηλής χωρητικότητας για την πρόσβαση των δημοτών στο FreeWi-Fi.
 16. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 54.959,28 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της Προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού ΔΕ Ελευσίνας.
 17. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.046,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου Ελευσίνας στις εκστρατείες ECOMOBILITY & FREEMOBILITY 2018-2019.
 18. Λήψη απόφασης για την προσωνυμία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας.
 19. Επί αιτήματος Συλλόγων «ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» και «Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» για επιχορήγηση.
 20. Επί αιτήματος Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (Τοπικό Τμήμα Ελευσίνας) για την παραχώρηση της πλατείας Σκαμπά.
 21. Επί αιτήματος SmallPlanetProductions για την παραχώρηση του Παλαιού Ελαιουργείου προκειμένου να κινηματογραφηθούν δραματοποιημένες σκηνές στα πλαίσια της νέας παραγωγής με τίτλο: «Οι πειρατές του Αιγαίου».
 22. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για