10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 9.3.22

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2022.

2. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού και πληρωμών της από 23-9-2020 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης έργου.

3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμών και πληρωμών προγραμμάτων.

4. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ).

5. Έγκριση Προγράμματος Συνδυασμένων Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2022(εισηγητής Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Δημήτριος Παπαγιάνναρος)

6. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής βάσει του άρθρου 35 της αριθμ. 2133.1/39328/2018 Υ.Α. (Β’ 1929).(εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7. Αντικατάσταση Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018.

8. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου για να ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας, η οποία έκανε εν μέρει δεκτής την αγωγή της κας Γεωργίας Κόντου κατά του Δήμου Ελευσίνας (αριθμ. έκθεσης καταθ. 5/2-7-2021).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για