10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τρ. 31-10-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Θέμα 1ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού».

Θέμα 2ο: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου 2023, εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση
προσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 3ο: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 4ο: Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης της ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για παράταση λήξης σύμβασης με τίτλο : «Προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».

Θέμα 6ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Θέμα 7ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης της εργασίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ».

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για