10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 31.03.21

10η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Οικονομικά – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης

1. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών
εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « Τράπεζα
Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
2. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα και τη διαχείριση λογαριασμού σε Πιστωτικό
Ίδρυμα, για την παρακολούθηση των εισπράξεων μέσω ΔΙΑΣ.
3. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα και τη διαχείριση λογαριασμού σε Πιστωτικό
Ίδρυμα, για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πάγια προκαταβολή της
Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.
4. Λήψη απόφασης για την πρόσθετη επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –ΕΣΕΠΕ- & Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –ΕΣΕΔΕ- του Δήμου Ελευσίνας.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού – Αρμόδια Αντιδ/χος
κα. Σεβασμία Άνθη Γκιόκα.
5. Λήψη απόφασης για την Α΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ο.ε. 2021 των
Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ελευσίνας.
Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε.
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αποζημίωσης Προέδρου – Αντιπροέδρου του
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία « Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».
Νομικά
7. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας. Ελένης Σουρλή προκειμένου να
γνωμοδοτήσει επί της από 2-3-2021 αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας.
Βενετίας Αμπατζόγλου προς το Δήμο Ελευσίνας.
Αρμόδιος Αντιδ/χος Διεθνών Σχέσεων & Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου
Ελευσίνας κ. Δ.Παπαγιάνναρος
8. Έγκριση Προγράμματος Συνδυασμένων Δράσεων Τουριστικής Προβολής του
Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2021.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για