10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.05.2018

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 09.05.2018

                            

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 09-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην          

10η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β. Έκτακτα θέματα  
Γ. Τακτικά θέματα

1.    Συζήτηση, προτάσεις και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου «Κλεισθένης I» που αφορά τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

2.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης λόγω τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη του Δήμου Κηφισιάς» και παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης ενεχυρίασης και εκχώρησης κατάθεσης.

3.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης ύψους 28.366 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.01 «Εισφορά στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα “ΠΡΟΝΟΗ” βάσει προγραμματικής σύμβασης (παρ.5 άρθρ.267 Ν.3463/06 όπως προστέθηκε με την παρ.8 του άρθρ.25 του Ν.3613/07)» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

4.    Τροποποίηση των όρων δόμησης κατά παρέκκλιση στο Ο.Τ. 275, για την ανέγερση νέων διδακτηρίων του 3ου Δημοτικού και 3ου Νηπιαγωγείου – ειδικό κτήριο (σχολείο) – στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

5.    Λήψη  απόφασης  για την  αναλυτική  καταγραφή των  μηχανημάτων  και μεταφορικών μέσων  που  ανήκαν  στους  πρώην  Δήμους  Νέας  Ερυθραίας και  Εκάλης και  τα οποία  από  1/1/2011  ανήκουν  στο  δυναμικό  του Καλλικρατικού  Δήμου Κηφισιάς.

6.    Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχείρηση πρόχειρου φαγητού – αναψυκτήριο), επί της οδού Κασσαβέτη 3, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

7.    Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κρεοπωλείο), επί της οδού Μακεδονίας 21, Ο.Τ. 110, Κηφισιά.

8.    Οικονομική Ενίσχυση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Π.Ε.» από το ΦΗΧ 2018 με το ποσό των 70.000,00 € για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης και επιπρόσθετων λειτουργικών δαπανών για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.

9.    Παραχώρηση ή μη Σχολικών χώρων σχολικών κτηρίων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» για την υλοποίηση του καλοκαιρινού παιδότοπου 2018.

10.    Περί διοικητικής αποβολής οποιουδήποτε κατέχει και νέμεται παράνομα τον κοινόχρηστο χώρο στην οδό Γεωργίου Λύρα 67 στην Κηφισιά (Πολεοδομική Ενότητα Νέα Κηφισιά- Ούλεν).

11.    Επί της 320/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής στη Δικηγορική Εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» και ειδικότερα στους δικηγόρους Ευάγγελο Ν. Χατζηγιαννάκη και Βασίλειο Ε. Χατζηγιαννάκη.

12.    Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

13.    Έγκριση κοπής 11 δέντρων επί του οδοστρώματος για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                            ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ     

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για