10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.06.20

10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.06.20

Σας καλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την        17-06-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:
–    το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020,
–    την υπ’αρ. 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση Συλλογικών οργάνων των δήμων και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19»,
–    το άρθρο 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» –        ΦΕΚ 75/30-3-2020,
–    την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού       COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»,
και με τα εξής θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Γ. Έκτακτα θέματα  
Δ. Τακτικά θέματα

1.    Έγκριση αντικατάστασης αγωγών στο αντικείμενο του έργου «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων Δήμου Κηφισιάς» με σχετική πρόταση προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

2.    Λήψη απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες πυροπροστασίας σε δημοτικά κτίρια».

3.    Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (Σ.Π.ΠΑ).

4.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς».

5.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Περιφράξεις Παιδικών Χαρών του Δήμου Κηφισιάς».

6.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και επιστροφή εγγυητικής επιστολής του έργου: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2016».

7.    Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2020.

8.    Γνωμοδότηση ως προς την όχληση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο», (πρώην ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ), σε ακίνητο επί της οδού Διομήδους Κυριακού 15, Ο.Τ. 36, Κηφισιά.

9.    Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κυλικείου έμπροσθεν του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, επί της οδού Αχαρνών 43, με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας.

10.    Πρακτική  άσκηση  της σπουδάστριας του Ι.Ι.Ε.Κ. MASTER, Σ.Χ.πο με την ειδικότητα του Τεχνικού Δασικής Προστασίας στο Τμήμα Σχεδιασμού Εποπτείας και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Ηλεκτροφωτισμού και Πολιτικής Προστασίας.

11.    Πρακτική  άσκηση  της σπουδάστριας του Ι.Ι.Ε.Κ. MASTER, Κ.Μ. πομε την ειδικότητα του Τεχνικού Δασικής Προστασίας στο Τμήμα Σχεδιασμού Εποπτείας και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανακύκλωσης Ηλεκτροφωτισμού και Πολιτικής Προστασίας.

12.    Κοπές δένδρων.

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                          του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ  ΖΑΠΑΝΤΗΣ  

                                     

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για