11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.05.2018

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.05.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 3 Μαϊου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση – Συζήτηση σχετικά με αίτημα δημοτικών συμβούλων.

 2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας μηνός Μαρτίου 2018 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 3. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών από πλημμύρα στην Δ.Ε. Μαγούλας».

 4. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μικρό Κατερίνι ΔΕ Μαγούλας»

 5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων που θα στελεχώσουν τον Συμβουλευτικό Σταθμό Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Ελευσίνα.

 6. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Tienen του Βελγίου στα πλαίσια των ανταλλαγών απόψεων και σχέσεων για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

 7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας συντήρησης – επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας συντήρησης και επισκευής υποσταθμών.

 9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων του Δήμου Ελευσίνας.

 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 11. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής.

 12. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας Χαλυβουργική Α.Ε. (ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ 16897).

 1. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης Δ.Ε. Μαγούλας.

 2. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Ευάγγελου Τόλη για το χειρισμό μίας (1) Αγωγής την οποία άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας κατά του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ΕΣΔΚΝΑ.

 3. Επί αιτήματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας για παραχώρηση της πλατείας Ηρώων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για