11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 16-11-2023 και ώρα 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Θέμα 1ο Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2024, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 2ο Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2024 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 3ο Καθορισμός τελών χρήσης – κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 4ο Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2024 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 5ο Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2024 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 6ο Εγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης -Υμηττού»

Θέμα 7ο Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Θέμα 8ο Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «Ενεργειακές παρεμβάσεις κτιρίων Δ. Δάφνης-Υμηττού».

Θέμα 9ο Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή όλων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε

Θέμα 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση 1) της Αναθεώρησης (Τροποποίηση) του αρ.πρωτ.4093/13-4-2021 Συμφωνητικού σύμφωνα με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και 2) της Χρονικής παράτασης της σύμβασης για 18 μήνες μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- Αμόλυβδη βενζίνη και Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για