11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού. 21.07.21

1.    Επικύρωση του υπ’ αριθ. 9/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    2.    Ενημέρωση για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης, για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    3.    Λήψη απόφασης περί Σύμφωνης Γνώμης και Ανάληψης Κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης του 3ου 
Νηπιαγωγείου Χολαργού, μετά την παραλαβή του από την ΚΤΥΠ Α.Ε. 

    4.    3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021. 
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    5.    3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και αναμόρφωση στοχοθεσίας Α’ 
εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2021. 

    6.    Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Παπάγου – 
Χολαργού. 

    7.    Εξέταση αιτημάτων για αναστολή ετήσιας αναπροσαρμογής μισθωμάτων. 

    8.    Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου, για την εγκατάσταση Αυτόματης 
Ταμειολογιστικής Μηχανής Τράπεζας στη Λ. Μεσογείων 156, θέση (Ι), στην Κοινότητα Παπάγου. 

    9.    Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και 
Αμφισβητήσεων, για το έτος 2021. 
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    10.    Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμημάτων ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και στο 5ο Δημοτικό 
Σχολείο Χολαργού. 

    11.    Γνωμοδότηση για την προσωρινή μεταφορά της Α’ τάξης του 1ου Λυκείου Χολαργού στο σχολικό 
συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Χολαργού.

    12.    Γνωμοδότηση για τη στέγαση του νεοϊδρυθέντος 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Ναυαρίνου 19 της Κοινότητας Χολαργού και διάθεση αιθουσών στα συστεγαζόμενα σχολεία (3ο Νηπιαγωγείο και παράρτημα 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού) εντός του σχολικού συγκροτήματος. 

    13.    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Ιματιοθήκης Δήμου Παπάγου – Χολαργού. iv. ΓΕΝΙΚΑ 

    14.    Έγκριση της υπ ́ αριθ. 57/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 


Μπορεί να ενδιαφέρεστε για