11η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.05.2018

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.05.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 23-05-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 11η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

    Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεως του Δ.Σ. στις2/5/2018 και στις 9/5/2018.

    Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

    Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

    Δ. Έκτακτα θέματα

    Ε.Τακτικά θέματα

 1. Επί της 4/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παρέκκλισης των όρων δόμησης – συντελεστή δόμησης, κάλυψης, ύψους – ρυμοτομικού σχεδίου – στο Ο.Τ. 1037 «χώρος σχολείου» στην περιοχή «Αδάμες – Γράμμος – Φοίνιξ» της 13ης Π.Ε. της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7, της παραγράφου 25, του Ν. 4312/2014 (ΦΕΚ 269Α/24-12-2014).

 2. Επί της 11/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Κεφαλληνίας στην Κηφισιά.

 1. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας εκκίνησης της διαδικασίας σύναψης εργολαβίας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας κλάδευσης – κοπής υψηλών δένδρων με ίδια μέσα (ανεπάρκεια εξοπλισμού και προσωπικού του Δήμου), προϋπολογισμού 74.400 ευρώ με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 35.6495.02 του προϋπολογισμού 2018.

 1. Λήψη απόφασης: α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας βενζίνης για τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα του Δήμου πολυετούς δαπάνης συνολικού προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 269.999,97€ υπό ΚΑ 10.6641.03 προϋπολογισμών ετών 2018 (ποσό 50.000,00€),2019,2020,2021, β) έγκριση της με αριθμό 5/2018 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και γ) επί της εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 1. Λήψη απόφασης: α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας γάλακτος προσωπικού για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου και των ΝΠΔΔ του για τα έτη 2018,2019,2020, προϋπολογισμών 2018-2019-2020, β) έγκριση της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) επί της εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.178,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 ευρώ για το έτος 2018.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 167,61 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00 ευρώ για το έτος 2018.

 1. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και των τροποποιήσεών της.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο) επί των οδών Χρ. Λαδά 47 & Ολύμπου, Ο.Τ.10, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας), επί της οδού Δροσίνη 8, Ο.Τ. 36, Κηφισιά.

 1. Έγκριση σχεδίου νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς (Δημοτικές Ενότητες : Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), με πλαίσιο αναφοράς την υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών».

 1. Σύσταση επιτροπών στο πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.

 1. Έγκριση για τη διενέργεια διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων λόγω αναγκαιότητας στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου.

 1. Έγκριση για εγγραφή του Δήμου Κηφισιάς ως συνδρομητή, σε εφημερίδες και περιοδικά.

 1. Έγκριση 3ου Tελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015».

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2016».

 1. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2018», Προϋπολογισμού 475.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και Κ.Α. 20.7325.01.

 1. Παραχώρηση ή μη του αύλειου χώρου του 5ου Δημοτικού Κηφισιάς στον Εξωραϊστικό Σύλλογο «Αναγέννηση» (απόφ. ΔΕΠ 16/18 και 44/18 αποφ. Σχολ. Επιτροπής).

 1. Επί της 8/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί τροποποίησης του ΦΕΚ 1868/24-08-2011 που αφορά στη σύσταση και συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης».

 1. Επί της 9/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί τροποποίησης του ΦΕΚ 1868/24-08-2011 που αφορά στη σύσταση και συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».

 1. Επί της 18/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την κατανομή Β’ δόσης ΚΑΠ 2018, ποσού 76.884,50€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 1. Έγκριση παραχώρησης χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Κωβαίου Σοφίας στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέο δικαιούχο.

 1. Επιστροφή ποσού 1.585,68€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ ετών 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 και 2017, λόγω πληρωμής οίκοθεν σωστού ποσού οφειλής.

 1. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ ετών 2012-2013-2014-2015-2016 και 2017, λόγω μη ενημέρωσης επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης ακινήτου.

 1. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ ετών 2012-2013-2014-2015-2016 και 2017, λόγω μη ενημέρωσης επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης ακινήτου.

 1. Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους συνολικού ποσού 180€ που αφορούν τέλη οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

 1. Διαγραφή οφειλής από ύδρευση ποσού 70,31€, ως μη οφειλόμενο.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο, λόγω υπαγωγής και τακτοποίησης με το Ν.4495/2017.

 1. Διαγραφή ποσού 2.411,10€ από δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού και επαναβεβαίωση.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.521,12€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 3.247,07€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 424,48€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

      

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       του Δημοτικού Συμβουλίου

       ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για