11η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 12.05.21

11η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς

 1. Ψήφισμα υπέρ κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στον Δήμο Κηφισιάς.

 1. Επί της υπ΄αρ. 213/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Α΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2021.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020 (άρ. 32 Ν.1080/80, ως ισχύει.

 1. Έγκριση διορθωτικής πράξης απόδοσης τμήματος στην περιοχή «Υπόλοιπο Αγ. Κυριακής» στην Π.Ε 8 του Δήμου Κηφισιάς αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα.

 1. Ανάκληση της υπ΄αρ. 573/2017 απόφασης του Δ.Σ. κατόπιν γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας.

 1. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας επιχορηγούμενου έργου «Παρεμβάσεις βελτιώσεις της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολεία του Δήμου Κηφισιάς» (ΣΑΕΠ 085/1- Ενάριθμος έργου 2021ΕΠ08510018).

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης στο Optima ebanking, της Optima Bank και προσδιορισμός δικαιωμάτων υπαλλήλων του Δήμου Κηφισιάς, δυνάμει της με αρ. 181/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΛΙΩΕΜ-Η4Δ) απόφασης του Δ.Σ. .

 1. Σύσταση προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως (αρ. Αποφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 1141/2020).

 1. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος «εστιατόριο» και όχι αναψυκτήριο «καφέ», επί της οδού Ζηρίνη 12, Ο.Τ. 30, Κηφισιά.

 1. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» και όχι αναψυκτήριο «take away – καφέ» επί της οδού Δροσίνη αρ. 18, Ο.Τ. 40, Κηφισιά.

 1. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εμπορικό κατάστημα» (υπηρεσίες αισθητικής και περιποίησης νυχιών), επί των οδών Κολοκοτρώνη και Λεβίδου 1 (εμπορικό κέντρο), Ο.Τ. 73, Κηφισιά.

 1. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο» (παντοπωλείο – οπωροπωλείο – πρατήριο άρτου – κάβα ποτών – ξηρών καρπών – ζαχαρωδών προϊόντων), επί της οδού Αγ. Τρύφωνος 22, Ο.Τ. 13, Κηφισιά.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για