12η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 24.04.2019

12η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 24.04.2019

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 καλείστε στην 12η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 20:30 με θέματα:

α) Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
β) Έκτακτα Θέματα
γ) Τακτικά Θέματα

1.    Κατανομή επιχορήγησης Β΄ δόσης ΚΑΠ 2019, ποσού 76.874,51€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

2.    Λήψη απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας  σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη σε δημοτικά ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτηρίων και γυμναστηρίων», προϋπολογισμού 50.113,52€ (με ΦΠΑ 24%) και             Κ.Α 30.7411.06.

3.    Επί της 114/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπαγιάννη, ο οποίος θα ασκήσει ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακύρωσης, αίτηση αναστολής εκτέλεσης ή όποιου άλλου ένδικου μέσου κριθεί κατάλληλο (συμπεριλαμβανομένης και αιτήσεως προσωρινής διαταγής), κατά της με αρ. πρωτ. Α-18474/801 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στην έγκριση δρομολογίων για την εκτέλεση τακτικών επιβατικών μεταφορών από τον συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε., να παραστεί κατά τις ορισθησόμενες δικασίμους και σε οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή ή ματαίωση αυτών.

4.     Επί αιτήματος για διαγραφή κύριας οφειλής 61,63€, άλλως προσαυξήσεων αυτής.

5.     Επί αιτήματος για διαγραφή κύριας οφειλής 111,50€, άλλως προσαυξήσεων αυτής.

6.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 63,28€ προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. .

7.    Επί της από 23-04-2019 αιτήσεως του Ιωάννη και Μαρίας Κωνσταντόπουλου περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου της οδού Ορτανσίας στο Ο.Τ. 18, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄αριθμ. 2474/2018 απόφασης του ΣτΕ .

8.    Επί αιτήματος της εταιρείας «Γ. ΠΑΧΩΠΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» για επαναπροσδιορισμό του ποσού των οφειλών Δημοτικών Τελών και Φόρων καθώς και του χρονικού διαστήματος υπολογισμού τους.

Η σύγκληση αυτής της συνεδρίασης προκαλείται καθώς σύμφωνα με την υπ΄αρ. 12 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών, στο εισαγωγικό μέρος της Εγκυκλίου, στις Αναγκαίες Επεξηγήσεις, επισημαίνεται ότι:
«σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 5 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, από τις 25 Απριλίου 2019 και μέχρι την 31η Αυγούστου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»
Ως εκ τούτου προκειμένου να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του, καλείται το Σώμα εκτάκτως σε μία τελευταία συνεδρίαση πριν την έλευση της 25ης Απριλίου για την εξέταση των θεμάτων που αναβλήθηκαν κατά την τελευταία 10η τακτική συνεδρίαση και λοιπών υπηρεσιακών θεμάτων που προέκυψαν μετά την εν λόγω συνεδρίαση.

                                                                                    

                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΑΠΑΚΗ     

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για