12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 09.04.2019

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 09.04.2019

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 9 Απριλίου 2019και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικονομικού έτους 2018.

 2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 4. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για την διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2018.

 5. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας μηνός Μαρτίου 2019 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 6. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας.

 7. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων της πόλης.

 8. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων της πόλης.

 9. Λήψη απόφασης για την εντολή στον ανάδοχο μελετητή, τροποποίησης της πρότασης πολεοδόμησης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής «Καλυμπάκι» Ελευσίνας – περιοχή κατοικίας και ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 11/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 10. Λήψη απόφασης για την παράταση για ένα (1) επιπλέον έτος της αναστολής έκδοσης έγκρισης και αδειών δόμησης σύμφωνα με το ΦΕΚ Α.Α.Π. 120/7-6-2018 στην περιοχή «Καλυμπάκι» ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση του Δήμου Ελευσίνας.

 11. Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες καθαρισμού διαφόρων ρύπων από επιφάνειες κτιρίων, μαρμάρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πινακίδων κ.λ.π. δημοσίων χώρων Δ.Ε. Ελευσίνας».

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 180/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 73,14 € για την πραγματοποίηση δαπάνης Συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λ.π.) ο.ε. 2019 για την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού στη συμβολή των οδών Αδαμαντίου Κοραή και Καρόλου Κουν στην Δ.Ε. Ελευσίνας.

 3. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.175,34 € για την πραγματοποίηση δαπάνης Συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λ.π.) ο.ε. 2019 για την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Έβρου Δ.Ε. Μαγούλας.

 4. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.322,76 € για την πραγματοποίηση δαπάνης εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 132/2019 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 5. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 105/19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ5754/2015 και ΓΑΚ 22303/2015 προσφυγής, την οποία άσκησε η Ελένη Φισφή κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 7. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής της προμήθειας Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ή του προαύλιου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας στον Συνδυασμό «Συμφωνία Πολιτών».

 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για