12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 03.06.20

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 03.06.20

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(κεκλεισμένων των θυρών) »

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00 στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση,
κεκλεισμένων των θυρών, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας
(τήρηση του μέτρου των αποστάσεων σύμφωνα με το ά. 12 του Ν.1869/2020 ΦΕΚ
τεύχος Β΄) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής έκθεσης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού
Περιβάλλοντος – με θέμα: «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Προσβασιμότητας και
Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στο Δήμο
Ελευσίνας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021».

2. Αποδοχή χρηματοδότησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης IV « Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
των Δήμων», προϋπολογισμού χρηματοδότησης 600.000,00 €.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης του Προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης V « Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», προϋπολογισμού
χρηματοδότησης 48.989,92 €.

4. Aποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης « Τεχνική Βοήθεια
Υποστήριξης Δήμου Ελευσίνας για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5054011, προϋπολογισμού
χρηματοδότησης 24.800,00 €.

Π.Π.Ε. Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Δημήτριος Λιάσκος
5. Εκλογή – Oρισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει
στην Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας
Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας – Eleusis 2021- .

ΓΕΝΙΚΑ
6. Επικαιροποίηση της υπ.αριθμ. 123/15 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για