12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.

θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Επικύρωση των υπ’ αριθ. 9/2022 και 10/2022 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
 2. Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού,
  στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.
 3. Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΧΕΑ) Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
  ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου
  «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
  iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 5. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
  iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 6. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και αναμόρφωση Ο.Π.Δ.
  (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων,
  οικονομικού έτους 2022.
 7. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 κτίριο, ιδιοκτησίας του
  Δήμου Παπάγου – Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική
  Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων».
 8. Έγκριση πρακτικών της από 10-06-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
  & Αμφισβητήσεων.
 9. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 37/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
  επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 87/2021 προγενέστερης απόφασής της, για τον καθορισμό κοινοχρήστων
  χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
  v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 10. Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος χωριστής συλλογής Βρώσιμων Λιπών και Ελαίων
  (ΒΛΕ).
  vi. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
 11. Εξέταση κοπής και εκρίζωσης ενός κορμού και ενός δέντρου στην είσοδο του 4
  ου Δημοτικού Σχολείου
  Χολαργού, επί της οδού Θεμιστοκλέους, για τη διασφάλιση προσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α.
  vii. ΓΕΝΙΚΑ
 12. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 32/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση
  στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Σωκράτους 39).
 13. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 33/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση
  μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά) της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών
  Ξανθίππου και Αγ. Ι. Θεολόγου.
 14. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 34/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη σημειακή
  τροποποίηση στο Ο.Τ. 13 της Κοινότητας Χολαργού, για αλλαγή χρήσης οικοπέδων του Δήμου Παπάγου
  Χολαργού, από χώρο Κοινοτικού καταστήματος και χώρο Δημοσίων κτιρίων, σε αθλητικούς χώρους
  ανοικτών γηπέδων και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως προς τις Ο.Γ. & Ρ.Γ.
  σύμφωνα με την υλοποιημένη κατάσταση.
 15. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 35/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση
  του με ημερομηνία 04-05-1985 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 242/τ.Δ’/1985), ως προς το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος
  και καθορισμός ύψους.
 16. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 36/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη θεσμοθέτηση –
  εξειδίκευση των συντελεστών δόμησης (ΣΔ) στις πολεοδομικές ενότητες (ΠΕ) της Κοινότητας
  Χολαργού, σε συμμόρφωση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), σύμφωνα με το ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016.
 17. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 38/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τη μετατροπή τμήματος της
  οδού Ελ. Βενιζέλου 20 στην Κοινότητα Παπάγου, από χώρο πρασίνου (παρτέρια), σε πλακόστρωτη οδό,
  λόγω δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων και εισόδου επί του ακινήτου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για