12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.05.2017

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.05.2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  12η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 4   Μαϊου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Επανεκλογή Αναπληρωματικού Μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Επανεκλογή Αναπληρωματικού Μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τα πεπραγμένα της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας (εισηγητής ο Δ/ντής Υ.ΔΟΜ κ. Θεοφάνης Δάλμας).

4. Συζήτηση – Ενημέρωση  επί του Απολογισμού Αισχυλείων έτους 2016.

5. Συζήτηση – Ενημέρωση επί του οικονομικού Απολογισμού για την διεκδίκηση του τίτλου: «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Ελευσίνα 2021».

6. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

7. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Τσακιρόπουλου Παναγιώτη του Κων/νου.

8. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων σε πεζοδρόμια της Δ.Ε Ελευσίνας.

9. Λήψη απόφασης για την λύση σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. – Εγγλέζος Κων/νος (Εκπαίδευση σκύλων – πανσιόν)

10. Λήψη απόφασης για την διάλυση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Μαγούλας» σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 62 του Ν. 3669/2008.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συντήρησης – επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Ελευσίνας.

13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών και διαχείρισης αποθεμάτων του Δήμου Ελευσίνας.

14. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας «Νέου Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος με απόσυρση λόγω παλαιότητας και τέλους ορίου ζωής του παλαιού τύπου KONICA MINOLTA B12 HUB 601».

15. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 103/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής των περιοχών «Πάτημα ΙΙ και επέκταση Πάτημα Ι της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας».

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών του έργου: «Διαμόρφωση Αθλητικών υποδομών μπροστά στον ελεύθερο χώρο του 1ου – 3ου Γυμνασίου».

18. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθμιση της εταιρείας Χαλυβουργική ΑΕ.

19. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από προσαυξήσεις.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ  Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για