12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 17.10.2018

12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 17.10.2018

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2018

 

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17.10.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Επικύρωση πρακτικών τών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου:

  • πρακτικό υπ’ αριθ. 10/2018

  • πρακτικό υπ’ αριθ. 11/2018 Ειδικής Συνεδρίασης.

 2. Συζήτηση του υπ ́ αριθ. 21346/02.10.2018 αιτήματος του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Χολαργού – Παπάγου (ΣΚΑ), για την παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και ώρες προπόνησης σε αυτόν.

 3. Υποβολή πρότασης προς τον Ε.ΛΟ.Α.Σ. για την αξιοποίηση του κινηματοθεάτρου «Αλέξανδρος». i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

  (Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή τών όρων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού

  προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, άξονας

  προτεραιότητας 1 «Αστική αναζωογόνηση 2018».

 5. Συνεργασία με προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης «Επέκταση – αναβάθμιση

  Κοινωνικών υποδομών Δήμου Παπάγου – Χολαργού», στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και συγκεκριμένα της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ068.

 6. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού», για την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014- 2020 και συγκεκριμένα στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο: «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές υπηρεσίες». Ορισμός εκπροσώπου τού Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.

  ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 7. Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σε

  πιστωτικά ιδρύματα.

 8. Συγκρότηση Επιτροπής για αγορά ακινήτου.

 9. Έγκριση παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης περιπτέρου.

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

 2. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

 3. Αναμόρφωση στοχοθεσίας τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Νομικών Προσώπων, σύμφωνα

  με την υπ’ αριθ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/τ.β’/20-07-2018 & ΦΕΚ 3635/τ.β’/27-08-2018) και το

  υπ’ αριθ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.

 4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

 6. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2019.

 7. Καθορισμός τελών καθαριότητας λαϊκών αγορών, για το έτος 2019.

 8. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού φόρου), για το έτος 2019.

 9. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2019.

 10. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2019.

 11. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & Κοινόχρηστων χώρων για

  τηλεοπτικούς – κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2019.

 12. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και

  συναφών καταστημάτων, για το έτος 2019.

 13. Καθορισμός Κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται, καθώς και των τελών

  κατάληψης Κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2019.

 14. Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και

  πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2019.

 15. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2019: α) Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Αίθουσας εκθέσεων Δημαρχείου (μεταξύ Δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού – Πνευματικού Κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού), δ) Αίθουσας εκδηλώσεων «Βίλας Σαλίγκαρου» και ε)

  Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

 16. ΚαθορισμόςτελώνκαιδικαιωμάτωνΔημοτικώνΚοιμητηρίωνΠαπάγου-Χολαργού,γιατοέτος2019.

 17. Καθορισμός τελών Ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου και

  Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού, για το έτος 2019.

 18. Καθορισμός αμοιβών Ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου

  και Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού, για το έτος 2019.

  iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 19. Έγκριση της μελέτης: «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ.

  Τσακού στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού».

  iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  1. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:

  Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2018

  • Δημοτική Κοινότητα Παπάγου o Ρέππα 4

  • Δημοτική Κοινότητα Χολαργού

  Ευριπίδου 6
  Παναγή Τσαλδάρη 13 Ξανθίππου 67
  Παιδική χαρά Ναυαρίνου.

  v. ΓΕΝΙΚΑ

  30. Έγκριση Ε ́
  Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ ́ αριθ. 164/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

  αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και

  31. Έγκριση Δ ́ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ ́ αριθ. 82/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Χολαργός, 12.10.2018

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για