12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 01.07.20

12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 01.07.20

Σας καλούμε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 01-07-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (την Δευτέρα θα γίνει δοκιμή επαναδιάταξης του χώρου, ώστε αν πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας να γίνει το ΔΣ δια ζώσης), σύμφωνα με:
–    το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020,
–    την υπ’αρ. 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση Συλλογικών οργάνων των δήμων και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19»,
–    το άρθρο 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» –        ΦΕΚ 75/30-3-2020,
–    την υπ’αρ. 40/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού       COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»,
–  την υπ’αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», και με τα εξής θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
o    Επί του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού έτους 2019

Β. Έκτακτα θέματα   
Γ. Τακτικά θέματα

 

1.    Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020, για την περίοδο 01/01/2020 έως 31/05/2020 σωρευτικά.

2.    Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.

3.    Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2020.

4.    Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών για την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με την επωνυμία «Κέντρο πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ΠΡΟΝΟΗ)».

5.    Γνωμοδότηση επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Κηφισιάς.

6.    Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.

7.    Επί της υπ’ αριθμ. 57/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κατάργησης θέσης και μετατόπισης περιπτέρου.

8.    Επί της υπ’ αριθμ. 360/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση της  υπ’ αριθμ. 21/2020 μελέτης, για το έργο «Ανάπλαση – αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου – Φοίνικα που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040, 1041 και 1042», προκειμένου αυτή να υποβληθεί προς ένταξη και χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο.

9.    Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

10.    Έγκριση  παραχώρησης μιάς αίθουσας στον Παιδικό Σταθμό «Σοφία Γκίκα» για την κάλυψη ανάγκης στέγασης ενός παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς.

11.    Έγκριση ίδρυσης παραρτημάτων σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Κηφισιάς για τη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης έτους 2020 – 21.

12.    Έγκριση αναγκαιότητας ανέγερσης σχολικού κτιρίου για τη στέγαση του            9ου διθέσιου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς, στο Ο.Τ. 849Α, περιοχή ΟΥΛΕΝ, Κηφισιά.

13.    Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση του 9ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς             (επιτροπή του άρθρου 18 Ν. 3467/2006 ‘Περί θεμάτων Σχολικής Στέγης’).

                                                                                  

 

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                          του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ  ΖΑΠΑΝΤΗΣ             

                                       

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για