13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.06.20

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.06.20ΘΕΜΑ: «

ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

(κεκλεισμένων των θυρών) »

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020και ώρα20:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας (τήρηση του μέτρου των αποστάσεων σύμφωνα με το ά. 12 του Ν.1869/2020ΦΕΚ τεύχος Β΄) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

 1. Παρουσίαση των παραδοτέων Β1, Β2 και Β3 της φάσης Α του προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση στρατηγικών για την μετάβαση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Κοινότητα των έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 1. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής των περιοχών «Πάτημα ΙΙ και επέκταση Πάτημα Ι της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για ένταξη χρηματοδότησης του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου (Κατασκευή Παιδικής Χαράς στη περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας) Ο.Τ 422 στον Άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1.) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020.

 1. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον της χρηματοδότησης ποσού για το έργο: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου (Κατασκευή Παιδικής Χαράς στη περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας) Ο.Τ 422 στον Άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1.) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020.

 1. Έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο Ο.Τ. 422 (Κατασκευή Παιδικής Χαράς στο Ο.Τ. 422 στην περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας)».

 1. Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίαςτου συνολικού χρόνου της σύμβασης για το έργο: «Προστασία Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Πρανούς σε όχθη Σαρανταπόταμου».

 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών για το έργο: «Προστασία Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Πρανούς σε όχθη Σαρανταπόταμου».

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου μας στο Δίκτυο με την επωνυμία: «Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο: “SDG 17 GREECE”. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

 1. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας υποβολής πρότασης επιχορήγησης (αίτημα χρηματοδοτικής πράξης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Ελευσίνας» (εισηγητής Γενικός Γραμματέας κ. Ιωάννης Παναγιωτούλιας)

Ν.Π.Ι.Δ. – Κ.Ε.Δ.Ε

 1. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του καταρτισθέντος καλλιτεχνικού προγράμματος του «Φεστιβάλ Αισχύλεια» για το έτος 2020. (εισηγητής κ. Τατάκης)

ΝΟΜΙΚΑ

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ζωής Ηλιοπούλου για την άσκηση έφεσης του Δήμου Ελευσίνας κατά της 6408/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 1. Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Μιχάλη και Γιώργου Τριαλώνη για την άσκηση έφεσης του Δήμου Ελευσίνας κατά της 5163/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 1. Καθορισμός αμοιβής των Μιχάλη και Γιώργου Τριαλώνη για την άσκηση εφέσεων του Δήμου Ελευσίνας κατά των 5077/2020, 5078/2020 & 5079/2020 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη για την άσκηση εφέσεων του Δήμου Ελευσίνας κατά των 5917/2020, 5918/2020, 5919/2020, 5921/2020 & 5023/2020 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ζωής Ηλιοπούλου αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ 8945/2017 προσφυγής του Αναστασίου Σωτηρίου κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Δήμητρας Κοκκινιώτη για το χειρισμό της ΠΡ 2985/2-9-20256 προσφυγής – ανακοπής την οποία άσκησαν οι «Κ.Πλέστης – Α. Ζέρβα Ο.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό των ΠΡ 2166Β/10-6-2016 και ΠΡ 2167Β/10-6-2016 προσφυγών της εταιρείας «Πλαίσιο Computer Α.Ε.Β.Ε. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό δεκαπέντε (15) προσφυγών (ΠΡ 674/2018, ΠΡ 6521/2017, ΠΡ 8005/2017, ΠΡ 5201/2017, ΠΡ 4078/2017, ΠΡ 2940/2017, ΠΡ 2054/2017, ΠΡ 1817/2018, ΠΡ 2947/2018, ΠΡ 11002/2017, ΠΡ 9616/2017, ΠΡ 8896/2017, ΠΡ 8281/2017, ΠΡ 13502/2017, ΠΡ 12388/2017) της εταιρείας “Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε” κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ειρήνης Σκαρμούτσου για το χειρισμό εννέα (9) προσφυγών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για την κατάθεση ανακοπής και αίτησης προσωρινής διαταγής κατά των Κωνσταντίνου Πέππα, Αναστασίου Πέππα και Αναστασίας Πέππα και κατά της 3097/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για