13η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 05.05.2021

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης

1.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΜΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Άνθη-Γκιόκα
 
2.    Ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ελευσίνας.

ΝΟΜΙΚΑ

3.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Ευαγγελοδήμου αναφορικά με το χειρισμό της ΑΚ 1238/22-10-2020 ανακοπής Βαρουφάκη Γεωργίου κατά της 15614/25-9-2020 αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και κατά του Δήμου Ελευσίνας.

4.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κωνσταντίνας Λινάρδου αναφορικά με το χειρισμό της αίτησης της εταιρείας «ΕΝCO ΕΠΕ» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 486/2021 αποφάσεως του 5ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) όπως και της υπ’ αριθμ. 21652/22-12-2020 και με συστηματικό αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 104230 διακήρυξης του Δήμου Ελευσίνας με αντικείμενο την «Προμήθεια 2ου σταθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης».

5.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως των αγωγών – προσφυγών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΕ» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για το έτος 2016.

6.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ειρήνης Σκαρμούτσου αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡΑΚ749/28-1-2019 προσφυγής – ανακοπής που Άσκησε η εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 1319/2018 απόφασης Δημάρχου Ελευσίνας.

7.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη αναφορικά με το χειρισμό της ΑΚ 1662/30-10-2020 αίτησης ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά πράξεων του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας.

8.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ειρήνης Σκαρμούτσου αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ 2178/2018 προσφυγής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 2352/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
      

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για