13η Τακτική Συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού την 26-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 12/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2. 1η τροποποίηση (χρονική παράταση) σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών
συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

ΘΕΜΑ 3. Ένταξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. –
τέως ΟΑΕΔ) «Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σε επιχειρήσεις,φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου τομέα
και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ».

ΘΕΜΑ 4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), σε υπηρεσίες
καθαρισμού σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου
Χολαργού για το διδακτικό έτος 2023-2024.

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 18318/2022 σύμβασης με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού
κτιρίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού διάρκειας τριών (3) ετών», λόγω αναπροσαρμογής του
κατώτατου ημερομισθίου.

ΘΕΜΑ 6. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ 7. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 22023100 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση της
Πλατείας Φλωρίνης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών
Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών».

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών
Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό
Σταθμό Χολαργού».

ΘΕΜΑ 11. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Χολαργού
α. Υμηττού 108.

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Αστική μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης – Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων
(ΚΕ.Π.Υ.Α. – Rex).

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση παράτασης – ανανέωσης του συμφωνητικού συνεργασίας, για τη διαχείριση μεταχειρισμένων
ειδών ένδυσης και υπόδησης, στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον Δήμο Παπάγου –
Χολαργού.

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» οικονομικού έτους 2023,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35/2023 απόφασή του.

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την αυτοδίκαιη άρση
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 158Β, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4759/2020, προς διόρθωση
της υπ’ αριθ. 20/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά το «κτίριο αγοράς» επί της οδού
Εθν. Αμύνης 27 της Κοινότητας Παπάγου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για