14η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 20.05.2021

14η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 20.05.2021

   «Πρόσκληση στην 14η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης/3/2020 ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) το υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το αρ. iβ) της αριθμ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 12 του Ν. 1869/2020, καλείστε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση την Πέμπτη 20 Μαϊου 2021 η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με ώρα έναρξης 20:00, προκειμένου να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιοι Αντιδ/χοι κ.κ. Αθ. Μαυρογιάννης & Ν. Βιλλιώτης

 1. 1.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2021.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΜΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Άνθη-Γκιόκα

 1. 2.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 285/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα.
 1. 3.Λήψη απόφασης για την Β’ Κατανομή από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ελευσίνας.
 1. 4.Λήψη απόφασης για παραχώρηση του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας για εξετάσεις Γλωσσομάθειας EUROPALSO, ESB στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών.
 1. 5.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας καθώς και του προαύλιου χώρου στην Δημοτική Μονοπρόσωπη Α.Ε. Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Στέλλα Κάβουρα

 1. 6.Έγκριση σύναψης Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και του Συλλόγου μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: «Το χαμόγελο του Παιδιού»

Π.Π.Ε. – Αρμόδιος Αντιδ/χος – κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης

 1. 7.Έγκριση της Χάρτας Εθελοντισμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Δημοτική Μονοπρόσωπη Α.Ε. Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», καθώς και των προτύπων εγγράφων που σχετίζονται με αυτήν.
 1. 8.Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Α.Ε. Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας «ELEUSIS 2021», για την παραχώρηση χρήσης στεγασμένων αλλά και υπαίθριων χώρων του συγκροτήματος Ελαιουργικής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης.

Κ.Ε.Δ.Ε. – Πρόεδρος κα Ζωή Στραϊτούρη

 1. 9.Έγκριση Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας «Φεστιβάλ Αισχύλεια» του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας»

ΓΕΝΙΚΑ

 1. 10.Επί αιτήματος Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ».
 1. 11.Επί αιτήματος Τομεακής Οργάνωσης Βορειοδυτικής Αττικής ΚΚΕ, για παραχώρηση της Πλατείας Ηρώων.

ΝΟΜΙΚΑ

 1. 12.Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Καρυώτη Διαμαντή αναφορικά με το χειρισμό της με ΓΑΚ 26102/2021 αγωγής της Αικατερίνης Κλαδά ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για