14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 1. Έγκριση υποχρεωτικής 1 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του
  Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Παπαδόπουλος
 2. Έγκριση υποχρεωτικής 1 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του
  Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κούτση.
 3. Συμπλήρωση της 49/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά
  την έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου
  Κηφισιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2023, με την προσθήκη των αναμορφωμένων
  Ο.Π.Δ. των Ν.Π.Δ.Δ. α) «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και β) «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
  ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».
  [συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.].
  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ. κ. Παπαδόπουλος, κ. Κούτση.
 4. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
  Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
 5. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου Δημοτικού ακινήτου 18τ.μ., επί της οδού
  Νικ. Πλαστήρα 14 Κοινότητας Ν. Ερυθραίας, στην Ενεργειακή Κοινότητα Αττικής
  Π.Ε. (Ε.Κ.Α.).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης
 6. Πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας κατά την
  θερινή περίοδο για το έτος 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης
 7. Επί της υπ΄αρ. 12543/23-03-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών,
  Εισφορών & Δημόσιας Περιουσίας για τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους
  Χρηματικούς Καταλόγους (Χ.Κ.) με τις αναλογούσες προσαυξήσεις.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης
 8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων
  παροχής υπηρεσιών βάσει του Ν.4412/2016.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης
 9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων
  προμηθειών βάσει του Ν.4412/2016.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης
 10. Λήψη απόφασης για τη νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς
  λογαριασμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή εξόδου
  κινδύνου στο υπόγειο του εντευκτηρίου Εκάλης (Δ.Ε. Εκάλης)» με πρόβλεψη
  αναθεώρησης.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 12. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος λιανικής πώλησης
  τροφίμων και ποτών σε ακίνητο επί της οδού Κασσαβέτη 6 στο Ο.Τ. 40, στη Ζώνη
  ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς
 13. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
  <εστιατόριο> στο ακίνητο επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, αρ. 96 στο Ο.Τ. 319,
  στη Ζώνη Ι του Παραδοσιακού τμήματος πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς
 14. Τροποποίηση της υπ’αρ. 145/2020 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την
  υποχρεωτική «Επιτροπή Προσκυρωτέων Εκτάσεων» του Δημοτικού συμβουλίου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για