16η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.06.2018

16η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.06.2018

« Πρόσκληση στην 16η έκτακτη συνεδρίαση του του Δημοτικού                                                     Συμβουλίου »


  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 καλείσθε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο κρίνεται ότι έχει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή εκπνέει η καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης.


1. Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ελευσίνας (καύσιμα κίνησης – θέρμανσης) έως την λήξη της συμβατικής δαπάνης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για