16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση υποχρεωτικής 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. κ. Καραλή

ΘΕΜΑ 2. Συμπλήρωση της 49/2023 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήμου Κηφισιάς και των Ν.Π.∆.∆. οικ. έτους 2023, με την προσθήκη του αναμορφωμένου Ο.Π.∆. του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. κ. Καραλή

ΘΕΜΑ 3. Ορισμός μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ∆ημοσίου ∆ικαίου του ∆ήμου Κηφισιάς «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

ΘΕΜΑ 4. Επί της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Νέας Ερυθραίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Κοινότητας Ν. Ερυθραίας

ΘΕΜΑ 5. Επί του υπ ́αρ.: 13831/31-03-202 εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την τοποθέτηση καμπινών, για τις ανάγκες του έργου Fiber to The Home – FTTH, κατόπιν του υπ ́αρ.: 11984/21-03-23 αιτήματος της εταιρείας «COSMOTE».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικός) του έργου «Κατασκευή Πεζοδρόμων – Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2020» με πρόβλεψη αναθεώρησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 7. Επί της υπ ́αρ.13712/31-3-2023 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, ∆ικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων για τη διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ (ετών 1999-2019).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης

ΘΕΜΑ 8. Επί της υπ ́αρ. 13760/31-3-2023 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, ∆ικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων για μερική διαγραφή από Χ.Κ. τέλους & προστίμου 0,5% έτους 2021 της επιχείρησης «∆. Α.Ε.».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης

ΘΕΜΑ 9. Επί της υπ ́αρ. 13763/31-3-2023 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, ∆ικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων για διαγραφή ποσών τελών οστεοφυλακίου & τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου Π.Ο.Ε, βάσει άρθρου 174, παρ. 1, περ. (α) του Ν.3463/2006.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης

ΘΕΜΑ 10. Επί της υπ ́αρ. 13812/31-3-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και ∆ημοτικής Περιουσίας για μειώσεις- διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Κοινότητας Νέας Ερυθραίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης

ΘΕΜΑ 11. Επί της υπ ́αρ.13830/31-3-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και ∆ημοτικής Περιουσίας για διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης

ΘΕΜΑ 12. ∆ιαγραφή ποσών από Χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. & οφειλών Τ.Α.Π.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για