17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού.

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
  2. Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (ΔΟ.Κ.ΜΕ.Π.Α.).
  3. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 16/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία, βάσει του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
  2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2022.
  3. Επικαιροποίηση της απόφασης 158/2021 Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων για το οικ. έτος 2022.
    iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  4. Έγκριση σύστασης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με τον Ν3443/2006 – ΦΕΚ 41/Α/27.02.2006. Αριθ. Πρωτ. : 16982 Συνεδρίαση : 17/ 2022

iv. ΓΕΝΙKΑ

8, Αλλαγή σκοπού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος «Αγνής Σκυριανού».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για