17η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 11.07.2018

17η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 11.07.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 11-07-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 17η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

    Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

    Β. Έκτακτα θέματα

    Γ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

 1. Υποβολή Β’ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Ιουνίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 & η 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 2007/τ.Β΄/9-9-2011. Έλεγχος επίτευξης στόχων [άρθρο 2 της 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013)].

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

 1. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. (Αριθμός Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 317/2018).

 1. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ορισμός υπόλογου διαχειριστή και αναπληρωτή του.

 1. Τροποποίηση των υπ΄ αριθ. 665/2017 και 666/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τις νέες θέσεις λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας και τα όρια αυτών.

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στo Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

 1. Επί της 103/2017 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς που αφορά στην ονομασία του Δυτικού πεζόδρομου του Ο.Τ. 1037, στην περιοχή Αδάμες στην Κηφισιά.

 1. Επί της 25/2018 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς που αφορά στην μετονομασία της οδού Ζαφ. Μάτσα, η οποία βρίσκεται μεταξύ των οδών Κυριαζή Δημητρίου και Αγίου Σεραφείμ στην περιοχή Γράμμος – Φοίνικας, στις Αδάμες στην Κηφισιά.

 1. Συμπλήρωση παραγράφου στην υπ΄ αρ. 280/2018 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση σχεδίου νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς (Δημοτικές Ενότητες: Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), με πλαίσιο αναφοράς την υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β΄/5.12.2017) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών».

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ για επιχορήγηση έργων εντός του οικονομικού έτους 2018.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο), επί της οδού Κολοκοτρώνη 19 & Αργυροπούλου στον Α΄ όροφο, Ο.Τ. 73, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα «Πρακτορείο Ο.Π.Α.Π.», επί της οδού Αντωνοπούλου 1, Ο.Τ. Γ 907, Κηφισιά.

 1. Έγκριση κατανομής και διάθεση επιχορήγησης ΣΑΤΑ 2018 ποσού 108.886,43 € στις Σχολ. Επιτροπές ΠΕ και ΔΕ   για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.  (απόφαση ΔΕΠ 20/2018)

 1. Έγκριση κατανομής και διάθεσης  επιχορήγησης υπόλοιπου  ΣΑΤΑ 2017 ποσού 6.990,95 € στις Σχολ. Επιτροπές ΠΕ και ΔΕ  για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. ( 21/18 απόφ. ΔΕΠ και 172/18 αποφ. Δημ. Συμβουλίου.)

 1. Έγκριση παραχώρησης ή μη σχολικών χώρων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων «Δ. Βικέλας» 8ου Δημοτικού σχολείου στον Αθλητικό Σύλλογο ΖΑΟΝ για την πραγματοποίηση  αθλητικών αγώνων μπάσκετ κοριτσιών. (αποφ. Σχ.Επ. 63/18 και αποφ. ΔΕΠ 21/18).

 1. Επείγουσα κοπή τριών (3) δένδρων στη συμβολή των οδών Αρκαδίας και Πύλου 12, περιοχή Αδαμών Κηφισιάς.

 1. Κοπές δένδρων κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

 1. Επί της 442/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής στη Δικηγορική Εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» και ειδικότερα στους δικηγόρους Ευάγγελο Ν. Χατζηγιαννάκη και Βασίλειο Ε. Χατζηγιαννάκη.

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «46η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΑΛΗΣ» με αναθεώρηση.

 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ» με αναθεώρηση.

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017».

 1. Επιστροφή ποσού 60,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Διαγραφή οφειλών 2.729,65 € από εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Τρίγωνο Εθνικής Αντίστασης.

 1. Διαγραφή ποσού 1.580,51€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 784,90€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.628,20€ € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 735,36€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για