18η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.31-08-2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 17ης τακτικής συνεδρίασης στις 03-08-2022.
Β. Ενημέρωση ∆ημοτικού Συμβουλίου
Γ. Έκτακτα θέματα
∆. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.
 2. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος υγειονομικού
  ενδιαφέροντος προσωπικών υπηρεσιών «κομμωτήριο – κουρείο ανδρών» επί της
  οδού Παπαδιαμάντη αρ. 1 στο Ο.Τ. 79 στη ΖΩΝΗ ΙΙ του παραδοσιακού τμήματος
  της Κοινότητας Κηφισιάς του ∆ήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς
 3. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης.
 4. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆ημοτικού Συμβουλίου ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για