18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 05 23

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου ναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για θέματα επιβολής τελών φωτισμού και καθαριότητας του Β’ εξαμήνου 2021 (ΠΡ 827/2021).
 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία ««ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για θέματα επιβολής τελών φωτισμού και καθαριότητας του έτους 2015 (ΠΡ 571/2022).
 3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 (ΠΡ 942/2021).
 4. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ζωής Ηλιοπούλου αναφορικά με την Ανακοπή ΚΕΔΕ που άσκησε η κα Παγώνα Σταυράκη κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΚ 3845/19-7-2021).
 5. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την με αριθμ. πρωτ.οικ. 19767/24-11-2022 χρονική παράταση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 20243/24-11-2021 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, έργων και μελετών.
 6. Έγκριση προσδιορισμού ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης, ανά συνεδρίαση στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», αναδόχου AGTECH Ανώνυμη Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία», συμβατικής αξίας 508.450,33 € (με ΦΠΑ).
 8. Λήψη απόφασης για την προσωρινή τοποθέτηση οικίσκου Εξυπηρέτησης Πελατών ΔΕΗ, επί του Ο.Τ. 258Α .
 9. Έγκριση ή μη χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας Κ.Ε.Δ.Ε. από τον Δήμο μας για τον μήνα Μάρτιο έτους 2023 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
 10. Λήψη απόφασης για την ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και του Δήμου Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2023-2024 και παραχώρηση παιδαγωγικού προσωπικού από τον Δήμο Ελευσίνας στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ΟΑΕΔ Ελευσίνας.
 11. Λήψη απόφασης για την Β’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ελευσίνας.
 12. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής
  Πρωτεύουσας Ελευσίνας ELEUSIS 2023 για την Παραχώρηση χρήσης υπαίθριων χώρων αρμοδιότητας Δήμου Ελευσίνας και Ο.Λ.Ε. για την υλοποίηση καλλιτεχνικών έργων στο πλαίσιο δράσεων του προγράμματος της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (Μυστήριο 134-Περσεφόνη, Το κόκκινο Χαλί).
 13. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής
  Πρωτεύουσας Ελευσίνας ELEUSIS 2023 για την αδειοδότηση τοποθέτησης καλλιτεχνικού έργου επί των δημοτικών χώρων και ειδικότερα επί του παραλιακού μετώπου στο πλαίσιο δράσεων του προγράμματος της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (Μυστήριο 144-Άσε κάτι που κάποτε αγάπησες)
 14. Ορισμός τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».
 15. Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για