19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 02.09.20

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 02.09.20

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 19η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη)
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με το ά. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης/3/2020 η οποία κυρώθηκε με το ά. 2 του Ν. 4682/20 (Α’76) & ΦΕΚ Α\’55/11-3-2020 , το υπ.αριθμ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών , την αριθμ. 40/20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το ά. 12 του Ν. 1869/20 ΦΕΚ τεύχος Β’, καλείστε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 η οποία θα διεξαχθεί με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,με ώρα έναρξης 19:00, προκειμένου να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης
    1.    Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης με τίτλο: « Aποκατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών εργατικών κατοικιών του τ. ΟΕΚ, Ελευσίνα IV και Ελευσίνα V στα Ο.Τ. 41 Α ( κτίρια ΙΡΙΣ 1 & 2) & Ο.Τ. 41 Γ (καμινάδα) , μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας και του ΟΑΕΔ , συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

    2.    Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 183.921,60 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ( ΣΑΠΟ), στον Άξονα Προτεραιότητας 1 « Αστική Αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» , εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες , εκ των οποίων και η υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΣΑΠΟ) , για το έργο « Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου – Κατασκευή παιδικής χαράς στην περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας Ο.Τ.
    3.    Επικαιροποίηση της υπ.αριθμ. 14/15 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , για έγκριση σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ. 347,350,351,353,354,355,358 & σε τμήμα του Ο.Τ. 277, εξαιρουμένης της ιδιοκτησίας με κωδικό 0305001 της περιοχής Παράδεισος του Δήμου Ελευσίνας και την εφαρμογή στην πολεοδόμησή της, της μεταβατικής διάταξης του ά. 6 παρ. 4 του Ν. 4315/2014 καθώς και την υποβολή αιτήματος του Δήμου Ελευσίνας στην Περιφέρεια Αττικής για παράταση του χρόνου εκπόνησης της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής για (18) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής της. 

    4.    Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: « Kατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 410.000,00 €. 

    5.    Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: « Kατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Μαγούλας 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 366.000,00 €. 

    6.    Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις 2017». 

    7.    Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: « Aνάπλαση Δημοτικού Κοιμητηρίου». 

    8.    Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: « Aποκαταστάσεις οδών από πλημμύρα στη Δ.Ε. Μαγούλας». 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουρούνης 

    9.    Λήψηαπόφασηςγιατηναναγκαιότητασύναψηςπρογραμματικήςσύμβασηςμεταξύ ΟΑΕΔ και του Δήμου Ελευσίνας για τη φιλοξενία, φύλαξη , περιποίηση και αγωγή βρεφών & νηπίων κατοίκων και δημοτών του Δήμου Ελευσίνας. 

10.Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ελευσίνας (MIS 5002549) .
11.Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας στην Επιτροπή του ά. 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-7-2020 (ΦΕΚ 3088/ τ.Β/24-7-2020) .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Παύλος Κουκουναράκης
12.Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για την « Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου υποομάδα Δ1. ηλεκτροκίνητο όχημα (φορτηγό) με ανατρεπόμενη καρότσα (Σ)» .
13.Έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για την « Προμήθεια ελαστικοφόρας τσάπας – φορτωτής».
14.Συγκρότηση εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή την μίσθωση ή αγορά πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2020 (σύμφωνα με το ά. 1 του Π.Δ. 270/81).
15.Συγκρότηση εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή την μίσθωση ή αγορά πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2020 (σύμφωνα με το ά. 7 του Π.Δ. 270/81).
16.Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 41/20 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/16.
Ν.Π.Ι.Δ – Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε κ. Φώτιος-Παναγιώτης Τατάκης

17.Έγκριση περί ακύρωσης του προγράμματος Φεστιβάλ « ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2020» λόγω
λήψης περιοριστικών μέτρων με σκοπό την πρόληψη επέκτασης του covid-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για