19η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 14.07.21

19η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 14.07.21

θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
ΤΕΧΝΙΚΑ -ΑρμόδιοςΑντιδ/χοςκ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης
 
1.Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 178/16 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην μελέτη «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Χονδρεμπορίου Δήμου Ελευσίνας», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 462333/6-6-2021 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού – Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού – Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.
 
2.Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α., επί της οδού Ευκλείδη 15 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
 
3.Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εταιρείας ΝΟΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Κέντρο αποθήκευσης & διανομής) στη θέση Λέκκα Κουντουρά επί ανώνυμης δημοτικής οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή ΣΤΡΙΦΙ, της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
 
Π.Π.Ε. -ΑρμόδιοςΑντιδ/χος κ. Φώτιος-Παναγιώτης Τατάκης
 
4.Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας – Eleusis 2021-.
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑρμόδιοςΑντιδ/χοςκ.Νικόλαος Βιλλιώτης
 
5.Λήψη απόφασης για την έγκριση των οριστικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
 
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Άνθη – Γκιόκα
 
6.Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Οριστικής Πρότασης της Δ/νσης ΠΕ Δυτικής Αττικής σχετικά με την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2021-2022.
 
7.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 157/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.
 
ΓΕΝΙΚΑ
 
8.Επί αιτήματος Κομματικών Οργανώσεων Ελευσίνας του ΚΚΕ για παραχώρηση της πλατείας Μικρασιατών (Δαρδανελλίων) για την πραγματοποίηση συγκέντρωσής τους.
 
9.Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Α.Ε. Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας – Eleusis 2021-, για παραχώρηση χρήσης χώρων δικαιοδοσίας του Δήμου Ελευσίνας για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου «TheWalk–Το Ταξίδι».
 
ΝΟΜΙΚΑ
 
10.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου Δήμητρας Κοκκινιώτη για την κατάθεση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε με την αριθμ. ΔΔΠ1286/2021 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 17ο ) μετά την αίτηση για την έκδοση διαταγής προς πληρωμή που κατέθεσε η Αρχοντία Παπιδάκη κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για