19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 28.11.2017

19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 28.11.2017

Συνεδρίαση 19

 

Καλείστε να παρευρεθείτε σ την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τ ρίτη 28 . 1 1 . 201 7 και ώρα 1 9 : 0 0 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθ ούν και να αποφασιστούν τ α παρακάτω θέμα τα της Ημερ ή σ ι ας Δι ά τ α ξ η ς:

1. Επικύ ρωση του υπ’ αριθ. 1 3 /2017 πρακτικού τ ή ς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν ΔΗΜΑΡΧΟ

(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

2. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Λειτουργική και αι σθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

3. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους το ύ επιπλέον ποσού από τη χρηματοδότηση του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου .

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ».

5. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωπο ι του Συλλόγου Γονέων και Κηδε μόνων των παιδιών των Παιδικών Σταθμών, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Έγκριση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: « Εθ νικ ό Κτηματολ ό γ ι ο & Χαρτογράφηση Α.Ε. » , σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/31.07.2017).

7. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Π ρομήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018».

8. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης .

9. Έγκριση δαπανών και δι άθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.

10. Εξέταση του υπ΄ αριθ. 28947/ 0 6 . 11 . 2017 αιτήματος της Δομής αλληλεγγύης με την επωνυμία : « Τράπεζα Χρόνου Χολαργού – Παπάγου ‘ με λύση ’ », για μετατροπή το ύ συντελεστή των Δημοτικών τελών (ΔΤ) από επαγγελματικό σε οικ ιακό.

11. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους .

12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος .

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. Έγκριση του από 24 . 1 1 .2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου .

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστική ς παραλαβής του έργου: « Εργασίες επισκευών – μονώσεων στο κυλικείο της Δημοτική ς Κοινότητα ς Παπάγου».

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού ».

v. ΓΕΝΙΚΑ

16. Έγκριση απολογισμού του Δημοτι κού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 201 6.

17. Έγκριση Γ ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2017.

18. Έγ κριση απόφασης της Επι τροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διατήρηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου, στη Δημοτική 

 

 

Χολαργός, 24.11. 2017

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης 
 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για