2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.01.2019

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 22.01.2019

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την δημιουργία ή μη της Διαδημοτικής Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων Αττικής (ΜΕΒΑ) στην περιοχή της Ελευσίνας.

 2. Λήψη απόφασης για την ανανέωση/επικαιροποίηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

 3. Ορισμός μελών της Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης αξίας μικρότερης του 1.000.000,00 € (ά. 61 παρ. 1 εδαφ. Α,β του Ν. 4257/14)

 4. Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μεγαλύτερης του 1.000,000,00 € (ά. 61 παρ. 1 εδαφ. α,β του Ν. 4257/14)

 5. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου έτους 2019 για την αγορά ή την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 186, 190 & 191 του Ν. 3463/2006.

 6. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά Πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου έτους 2019 (αρ. 7 του Π.Δ. 270/81).

 7. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά Πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου έτους 2019 (αρ. 1 του Π.Δ. 270/81).

 8. Συγκρότηση Επιτροπής Αστικής Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (ά 7 παρ. 8 του Ν. 2307/95).

 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων για το έτος 2019.

 1. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της σύμβασης που αφορά στην «Αμοιβή γραφείου μαγνητοφώνησης πρακτικών των συνεδριάσεων Πολιτικών Οργάνων».

 2. Τακτοποίηση οφειλής ΤΑΠ μέσω συμψηφισμού.

 3. Απαλλαγή από προσαυξήσεις (Κωδ. Οφειλέτη 15422)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για