2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 29.01.20

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 29.01.20

«Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εγκατάσταση δικαστικών φυλακών στον Ασπρόπυργο. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

 1. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας Υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων για το έτος 2020.

ΝΟΜΙΚΑ

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου για το χειρισμό της αγωγής με ΓΑΚ 112373/2019 και ΕΑΚ 2986/2019 των Τοπαροπούλου, Χατζηδημητρίου, κ.λ.π. (σύνολο 6) κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για το χειρισμό της αιτήσεως ακυρώσεως του Χριστόδουλου Κυρίτση κατά του Δήμου Ελευσίνας και λοιπών.

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ευαγγελίας Ζωγράφου – Μπάρδη αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής με ΓΑκ 115584/2019 και ΕΑΚ 19891/2019 του Μελετίου Καββαδία κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με το χειρισμό της με ΓΑΚ 11522/2019 και ΕΑΚ 253/2019 κλήσης της Μαρίας Ρόγιεν και του Ιωάννη – Κωνσταντίνου Ρόγιεν κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου για το χειρισμό της αιτήσεως ακυρώσεως με ΑΚ 2056/26-11-2019 του Ιωάννη Γεωργιάδη κατά του Δήμου Ελευσίνας.

ΤΕΧΝΙΚΑ –Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή νησίδων στην οδό Θριασίου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Πανόρμου» (εισηγητής κ. Βραχάλης)

 1. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδών στις Δ.Ε. Ελευσίνας και Μαγούλας» (εισηγητής κ. Βραχάλης)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουρούνης Γεώργιος

 1. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα(εισηγητής κ. Κουρούνης)

 1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στο πρόγραμμα που διοργανώνει το ECOCITY για την εκστρατεία Ecomobility και Free Mobility 2019-2020. (εισηγητής κ. Κουρούνης)

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του 2ου Ενιαίου Λυκείου Ελευσίνας «Πυρουνάκειο» στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας, για την πραγματοποίηση νέου κύκλου της δράσης «Όλοι μαζί μπορούμε και στην γνώση» (εισηγητής κ. Κουρούνης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για