2η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-YΜΗΤΤΟΥ 15-02-23

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:
Θέμα 1ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Θέμα 2ο
Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Θέμα 3ο
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Θέμα 4ο
Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης προσθήκης Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής στο «Σύγχρονο Ωδείο Τέχνης Αθηνών».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 5ο
Προτάσεις για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων για τα έτη 2024-2027.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΛΙΦΗΣ

Θέμα 6ο
Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2023 και καθορισμός πρόσθετων προσόντων συγκεκριμένων εγκεκριμένων θέσεων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΛΙΦΗΣ

Θέμα 7ο
Έγκριση Α` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για