2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού 23.2.22

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού

Θέμα 1ο    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Θέμα 2ο    1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 3ο    Υποβολή προς έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2021 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 4ο    Λήψη απόφασης για τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»

Θέμα 5ο    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 73/2019 προηγούμενης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου

Θέμα 6ο    Ανανέωση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης των Δημοτικών Ιατρείων

Θέμα 7ο    Έγκριση τοποθέτησης τέντας σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Αγίας Βαρβάρας αρ.73 στην Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 8ο    Έγκριση διόρθωσης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν χορήγηση-ανανέωση θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών οχημάτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 9ο    Αντικατάσταση Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, λόγω εκλογής νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 10ο Εκλογή δυο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για