2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ 1.
Επικύρωση του υπ’ αριθ. 1/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2.
Έγκριση χρονικής επέκτασης της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού με θέμα «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

ΘΕΜΑ 3.
Σύσταση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων, βάσει του Ν. 3850/2010.

ΘΕΜΑ 4.
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 217/06-07-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2023.
ΘΕΜΑ 5.
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2023.

ΘΕΜΑ 6.
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2023.
ΘΕΜΑ 7.
Έγκριση υποβολής σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων 2024-2027 Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ΘΕΜΑ 8.
1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
ΘΕΜΑ 9.
Έγκριση της υπ΄ αριθ. 56/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό σημείων τοποθέτησης υπαίθριων διαφημίσεων Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
ΘΕΜΑ 10.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού».
ΘΕΜΑ 11.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου».

ΘΕΜΑ 12.
Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.
ΘΕΜΑ 13.
Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2023.
ΘΕΜΑ 14.
Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2022.
ΘΕΜΑ 15.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση / διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων βάσει εγκεκριμένου Σ.Φ.Η.Ο. .
ΘΕΜΑ 16.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων: α) στην Κοινότητα Παπάγου για τοποθέτηση / διατήρηση στεγάστρων αναμονής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και β) στις Κοινότητες Παπάγου και Χολαργού για την τοποθέτηση πινακίδων, με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.
ΘΕΜΑ 17.
Παύση υπεύθυνου λογαριασμού και ορισμός νέου για την πληρωμή έργων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-pde).

ΘΕΜΑ 18.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων της εκλογής του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.
ΘΕΜΑ 19.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 20.
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 8/2023 απόφαση του.
ΘΕΜΑ 21.
Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1/2023 απόφαση του.
ΘΕΜΑ 22.
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 4/2023 απόφαση του.
ΘΕΜΑ 23.
Έγκριση ισολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 6/2023 απόφαση του.
ΘΕΜΑ 24.
Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 7/2023 απόφαση του.
ΘΕΜΑ 25.
Έγκριση του σχεδίου Απολογισμού Δράσης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2022.
ΘΕΜΑ 26.
Έγκριση της υπ΄ αριθ. 7/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου «Π», στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του κοινόχρηστου πράσινου και της παιδικής χαράς στην οδό Ελ. Βενιζέλου (στο τμήμα αυτής από τη συμβολή με Κύπρου μέχρι και τη συμβολή με Εφέσσου), καθώς και στην οδό Εφέσσου, έμπροσθεν του χώρου, του εκεί Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
ΘΕΜΑ 27.
Έγκριση της υπ΄ αριθ. 8/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη μερική τροποποίηση κρασπεδόρειθρου, επί της οδού Ασπασίας 26 της Κοινότητας Παπάγου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για