2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 29.01.20

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 29.01.20

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 29-01-2020, ημέρα Τετάρτη καιώρα 20:00, στην 2η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 28-11-2019, 29-11-2019

ειδική, 11-12-2019.

   Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

   Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

   Δ. Έκτακτα θέματα

   Ε. Τακτικά θέματα

    1. Συμπλήρωση της υπ’αρ. 399/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον καθορισμό συντελεστή ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 των ακινήτων υπό κατασκευή (εργοταξιακό ρεύμα), κατόπιν της υπ’αρ 35/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

    1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020 (άρ. 32 Ν.1080/80, ως ισχύει).

    1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρ. 32 Ν. 1080/80, ως ισχύει).

    2. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου δικτύου γεωτρήσεων που βρίσκεται εντός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην περιοχή του Δήμου Αττικής».

    1. Έγκριση, της προβλεπόμενης από τους όρους της σύμβασης, παράτασης, για ένα χρόνο, με την εταιρεία «Α. Κ. Ο.Ε.» για την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων.

    1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και επιστροφή εγγυητικής του έργου ‘Ανάδειξη μνημείων Δημοτικής ενότητας Νέας Ερυθραίας.’

    1. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ932 της Πολεοδομικής Ενότητας 9 (Κάτω Κηφισιά) της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

    1. Αποδοχή της υπ΄ αρ. πρωτ. 161/21-01-2020 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Τροποποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002628 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

    1. Συγκρότηση της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας»του Δήμου Κηφισιάς.

    1. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

    1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

    1. Επί της 30/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

    1. Επί της 31 /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

    1. Επί της 33/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

    1. Επί της 42/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

    1. Επί της 43/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

    1. Επί της 44/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για