20η Ειδική Δια Ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 10-5-23

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό
Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της
Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κούτση

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό
Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της
Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κούτση

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2022 (από 1/1/2022 –
31/12/2022) του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπής Δήμου Κηφισιάς
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καραλή

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2022 (από 1/1/2022 –
31/12/2022) του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Καραλή

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για