20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 10.07.2018

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 10.07.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 319 του Δήμου Ελευσίνας.

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Σαρανταποτάμου σε μη οριοθετημένα τμήματα ΔΕ Μαγούλας».

 3. Έγκριση του επικαιροποιημένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Υποφάκελος πριν την διεξαγωγή του Διαγωνισμού) της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κατασκευής Νέου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 386, περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας» λόγω αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού σε 312.249,81 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 4. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Πλατειών».

 5. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση επικειμένων των ιδιοκτησιών 0117020, 0117018, 0119002 και 0104019 της περιοχής «Αεροδρόμιο», στα πλαίσια της διάνοιξης της οδού Ευκλείδη κατ’ εφαρμογή της 2/2010 Πράξης Εφαρμογής.

 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της από 31-5-2018 γνωμοδότησης του Νομικού Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με την υπόθεση της υπαλλήλου του Δήμου Ελευσίνας Αγγελικής Μαραγκάκη.

 7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών μηχανημάτων ΚΔΑΥ.

 9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της «Εργασίας καθαρισμού διαφόρων ρύπων από επιφάνειες κτιρίων, μαρμάρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πινακίδων κ.λ.π. δημοσίων χώρων Δ.Ε. Ελευσίνας.

 10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της «Εργασίας καθαρισμού διαφόρων ρύπων από επιφάνειες κτιρίων, μαρμάρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πινακίδων κ.λ.π. δημοσίων χώρων Δ.Ε. Μαγούλας.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για την «Φύλαξη & Φιλοξενία σε ειδικό ενδιαίτημα αδέσποτων ζώων –σκύλων- ( πανσιόν)» .

 2. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης προμήθειας καυσίμων του Δήμου Ελευσίνας και συγκεκριμένα για την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα της υπηρεσίας 2016 (Σ).

 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποιηθέντων δαπανών της Παγίας Προκαταβολής ο.ε. 2018 των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών, παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και αναπλήρωση της χορήγησής της στον υπόλογό της.

 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 5. Επί αιτήματος Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ».

 6. Διαγραφές οφειλών τέλους ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

 7. Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων & Δικαιωμάτων.

 8. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για