20η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 19.12.2017

20η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 19.12.2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τηνΤρίτη 19.12.2017και ώρα17:00στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου:
 • πρακτικό υπ’ αριθ. 15/2017
 • πρακτικό υπ’ αριθ. 16/2017
 • πρακτικό υπ’ αριθ. 17/2017 Ειδικής Συνεδρίασης
 • πρακτικό υπ’ αριθ. 18/2017
 • πρακτικό υπ’ αριθ. 19/2017
 1. Εξέταση του υπ’ αριθ. πρωτ. 32235/01-12-2017 αιτήματος δημοτών, για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 222/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου: «Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού φόρου), για το έτος 2018».

  i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ (Νομική Υπηρεσία)
 2. Εξέταση του υπ’ αριθ. πρωτ. 28739/03-11-2017 αιτήματος της εταιρείας «Χ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σχετικά με τη μίσθωση του κυλικείου στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

                                    (Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

       4.Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού έτους 2018.

           ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

       5. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού

       6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της υπ΄ αριθ. 25653/2017 σύμβασης, με τίτλο: «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών (smart city) για την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών   στη λειτουργία του Δήμου και την υποστήριξη των δράσεων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης».

         iii.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 2. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού».
 3. Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
 4. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 5. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

  iv.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 6. Έγκριση της μελέτης: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά».
 7. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας», προϋπολογισμού 17.917,03€ με Φ.Π.Α. 24%.
 8. Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α».
 9. Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τελικός – τακτοποιητικός) και 1ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης Αμφιθεάτρου και Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών».
 10. Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου».
 11. Έγκριση 1ηςπαράτασης του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α».
 12. Έγκριση 2ηςπαράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για εφαρμογή δικαστικής απόφασης».
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων έτους 2015».

  v.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 14. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων:
 • επί της οδού Καρναβία 16,
 • στον υπ΄ αριθ. 571 τάφο, του Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.


          vi.ΓΕΝΙΚΑ
      21. Έγκριση Ισολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2015.

      22. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 231/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), για προγραμματισμό προσλήψεων εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για  το σχολικό έτος  2018-2019, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

      23. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 232/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το σχολικό έτος 2018-2019, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

     24. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 233/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

     25. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 234/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2018, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

     26. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 96/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2018, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

     27. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 97/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2018, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

 

Χολαργός, 15.12.2017

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για