20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την ΠΕ. 30-11-23 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 17/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2. Συζήτηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 25831/20.11.2023 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Παπάγου,
για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την κάλυψη εκπαιδευτικών κενών.

ΘΕΜΑ 3. Συζήτηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 25959/21.11.2023 αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων των υπαλλήλων γενικών καθηκόντων.

ΘΕΜΑ 4. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων έξι (6) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της
πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού» και ένταξη στο πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ),
της πράξης «Συνέχιση Δράσης Δομών παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παπάγου – Χολαργού» και ένταξη στο πρόγραμμα
«Αττική 2021-2027» και κάλυψη μίας (1) θέσης κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, με νέα προκήρυξη.

ΘΕΜΑ 7. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2024.

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων
Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) της 2ης εκτελεστικής σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών».

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων».

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση
πεζοδρομίων».

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση
πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών».

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση 1ου Συγκριτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις και αναθεώρηση ρυμοτομικού
σχεδίου Κοινότητας Παπάγου».

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου εκπόνησης των μελετών «Βιοκλιματική ανάπλαση παραδρόμου Λ. Μεσογείων
Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου εγκρίσεων των μελετών «Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του
4ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Παπάγου».

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις και αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας
Παπάγου».

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση και παραλαβή οριστικής μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού».

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Αθλητικού Κέντρου Παπάγου».

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Αθλητικού Κέντρου Χολαργού».

ΘΕΜΑ 20. Έγκριση παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου».

ΘΕΜΑ 21. Έγκριση παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ΘΕΜΑ 22. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

ΘΕΜΑ 23. Έγκριση τροποποίησης – χρονικής παράτασης της υπ’ αριθ. πρωτ. 25732/2022 σύμβασης, για την προμήθεια γάλακτος
για το εργατοτεχνικό προσωπικό Δήμου.

ΘΕΜΑ 24. Έγκριση παράτασης του συμφωνητικού μίσθωσης του κυλικείου εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού.

ΘΕΜΑ 25. Έγκριση πρακτικών της από 18-11-2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.

ΘΕΜΑ 26. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

ΘΕΜΑ 27. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Αθ. Καραλή 65.

ΘΕΜΑ 28. Ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και του Σωματείου με την επωνυμία
«EQUALACT SOCIAL – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ – Α.μ.Ε.Α.».

ΘΕΜΑ 29. Ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία με την επωνυμία «Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ».

ΘΕΜΑ 30. Ανανέωση του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία με την επωνυμία «GIVMED Share medicine Share life».

ΘΕΜΑ 31. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 50/2023 απόφασή του.

ΘΕΜΑ 32. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση
της θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αμφίσσης 12).

ΘΕΜΑ 33. Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση της
θέσης περιπτέρου, επί της Λ. Μεσογείων 242 στην Κοινότητα Χολαργού.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για