21η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 14.07.2017

21η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 14.07.2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 21ηέκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου »

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία κρίνεται ότι έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα καθώς αφορούν σε πρόσληψη προσωπικού, η διαδικασία της οποίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31-07-2017 :

 

  1. Λήψη απόφασης για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4479/2017 (Α’94)

  2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύσταση νέων θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 24 του Ν4479/2017(Α΄94).

  3. Λήψη απόφασης για την παροχή εργασίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές και όχι πέραν της 31-03-2018 σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για