21η Τακτική Δια Ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 10-5-23

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση για την τοποθέτηση καμπινών, για τις ανάγκες του
έργων Fiber to The Home FTTH: α) Α/Κ Κηφισιάς Α και Β, Νέας
Κηφισιάς Β1, Β2, β) Α/Κ Νέας Κηφισιάς Γ, γ) Α/Κ Εκάλη Α,Β και Γ .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2. Ψήφισμα υποστήριξης του αιτήματος εργαζομένων για την
παράταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους,
Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ),
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

ΘΕΜΑ 3. Επί της υπ΄αρ. 191/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
για την έγκριση υποβολής της Α΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης
αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων
περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2023 (άρθρο 32
ν.1080/80 όπως ισχύει).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Παπαδόπουλος

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. έτους
2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κουρμαδιάς

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΛΗΣ
(Δ.Ε ΕΚΑΛΗΣ)»:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΛΗΣ (Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ) ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2019» ΑΡ. ΜΕΛ. 7/2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβή
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΩΡΟ Ο.Τ. 266
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΣΧΥΛΟΥ- ΦΙΛΙΠΠΟΥ- ΡΗΓ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΓ ΣΑΡΑΝΤΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 14. Επί εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων,
Προστίμων & Παραβόλων για τη διαγραφή ποσών από
χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ (ετών
1997-2006).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης

ΘΕΜΑ 15. Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 18144/04-05-2023 εισήγησης της
Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδίλης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για