22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.07.2017

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.07.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017και ώρα17:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χωροθέτηση χώρων διαχείρισης αποβλήτων στην Δυτική Αττική.

 2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (ά. 76 Ν. 3852/10).

 3. Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την επιχορήγηση των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου.

 4. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου έτους 2017 για την αγορά ή την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 186 & 191 του Ν. 3463/2006.

 5. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβαθμίσεις – Αποκατάσταση επικινδύνων στοιχείων κτιρίων Δήμου Ελευσίνας».

 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας»

 7. Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης: «Ολοκλήρωση της μελέτης Πολεοδόμησης (Ένταξη στο σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής) στην περιοχή Σαρανταπόταμου του Δήμου Ελευσίνας (ΠΕ6 Κάτω Σαρανταπόταμος).

 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας τροφών σίτισης αδέσποτων ζώων.

 9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας για τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Δημοτικών Υπηρεσιών.

 10. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.

 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2017 πρακτικού της Επιτροπής Αστικής Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων (ά. 7 παρ. 8 Ν.2307/95).

 13. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου περί σύνταξης γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη αναιρέσεων κατά των υπ’ αριθμ. 3581/2016, 3587/2016, 1593/2016 και 1594/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που αφορούν στην επιβολή δημοτικών τελών της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου περί σύνταξης γνωμοδότησης για την εκτίμηση της κατάστασης μετά από την παραίτηση των δώδεκα (12) αιτήσεων αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

 2. Λήψη απόφασης για την διάθεση θέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Λ & ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2017- 2018.

 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 244/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 4. Διαγραφές ποσών από οφειλέτες.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για