22η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 03.10.2018

22η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 03.10.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 03-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην           22η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 21ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 19-09-2018.
Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Δ. Έκτακτα θέματα  
Ε. Τακτικά θέματα

1. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 640/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου και χρήσεων γης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

2. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το επίδομα απόρων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2018.

3. Λήψη απόφασης για την αποστολή αιτήματος του Δήμου Κηφισιάς για νέες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως 31/8/2019 με δυνατότητα ανανέωσης, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής”, για το έτος 2018-2019.

4. Έγκριση για πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας δύο (2) μηνών, για ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).

5. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση – αναπλήρωση διοριστέων, των προκηρύξεων του Δήμου Κηφισιάς και του πρώην ΝΠΔΔ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ», που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του Ν. 4483/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Μετάβαση συμμετοχής αποστολής του Δήμου Κηφισιάς στο Επιστημονικό Συνέδριο «Διοίκηση και Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον Κλεισθένη» που θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Οκτωβρίου 2018 στο Καρπενήσι.

7. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα «εστιατόριο- καφέ» σε ακίνητο, επί της οδού Κολοκοτρώνη 8, Ο.Τ. 75, Κηφισιά.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος δημοτών για λήψη ενημέρωσης από το Υπουργείο Υποδομών περί τυχόν αλλαγών στην εγκεκριμένη σχεδίαση των κόμβων Καλυφτάκη – Κηφισίας – Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου.

9. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.02 με τίτλο: «Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού έτους 2018 για την ηχητική κάλυψη του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

10. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.08 με τίτλο: «Έξοδα για εκδηλώσεις – ενέργειες – δραστηριότητες που προωθούν την τουριστική κίνηση της πόλης και συμβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό» προϋπολογισμού έτους 2018 για τη διοργάνωση της 3ης εκδήλωσης για την αναβίωση του ρομαντισμού και της ιδιαίτερης αισθητικής της Κηφισιάς της δεκαετίας του μεσοπολέμου, με περίπατο σε τέσσερα εμβληματικά αρχοντικά.

11. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

12. Επί της 182/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, έκθεση Δ.Σ. και Προσάρτημα) χρήσεως που έληξε την                    31η Δεκεμβρίου 2017.

13. Έγκριση κατανομής επιχορήγησης  ΚΑΠ Γ’ δόση 2018 στις Σχολικές Επιτροπές Π.Ε. και Δ.Ε. ποσού 65.572,50€.

14. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 11.312,00€ στη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. για κάλυψη δαπανών προγράμματος ‘Σχολικός Τροχονόμος’.

15. Ορθή Επανάληψη των υπ’αρ. 227/2018 και 503/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

16. Λήψη απόφασης για την εποχικότητα λειτουργίας των ασκεπών χώρων της Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής Χαρ. Ν. Σινούρη Α.Ε.

17. Διαβίβαση πρακτικού εξέτασης των ενστάσεων για την φιλοξενία παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, για λήψη της σχετικής απόφασης (υπ΄ αρ. 280/2018 απόφαση του Δ.Σ., άρθρο 6, παρ. Β.7.)

18. Επί της 35/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς σχετικά με την ονομασία της παρόδου της οδού Μάτσα στην περιοχή «ΒΙ.ΠΑ» στην Κηφισιά.

19. Επί της 68/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς σχετικά με την ονομασία πεζόδρομου στην περιοχή «Γράμμος – Φοίνικας» μεταξύ των οδών Εστίας και Πανσέδων στην Κηφισιά.

20. Επί της 84/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς σχετικά με τη μετονομασία της οδού Αίγλης, μεταξύ των οδών Αγίου Σεραφείμ και Κυριαζή Δημητρίου στην περιοχή «Γράμμος- Φοίνικας» στην Κηφισιά.

21. Επί υποβολής πρότασης παρέκκλισης από τους επιτρεπόμενους όρους δόμησης/ κάλυψης για το υπό ανέγερση κτηρίου του 9ου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 1037 «χώρος σχολείου» στην περιοχή «Αδάμες – Γράμμος – Φοίνικας» της 13ης Π.Ε. της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.

22. Έγκριση της εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης  της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας των πολεοδομικών ενοτήτων Π.Ε. 8 και Π.Ε. 10 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς», προϋπολογισμού 30.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και Κ.Α. 30.7412.33 .

23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2015» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

24. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων 2012».

25. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου           «41η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων».

26. Έγκριση επικειμένων των ιδιοκτησιών με ΚΑ:0103028 στο Ο.Τ. 8, ΚΑ:0103017, 0103018 στο Ο.Τ. στην περιοχή «Υπ. Αγίας Κυριακής» επί των οδών: Σ. Βενιζέλου και Δ. Κοντογιάννη.

27. Έγκριση του υπ΄αρ. 3/2018 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα, καθορισμού αξίας γης ακινήτων και επικειμένων εντός του Ο.Τ. 9 της Πολεοδομικής Ενότητας «ΒΙ.ΠΑ.» του Δήμου Κηφισιάς.

28. Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών πέριξ των Ο.Τ. 17, 18, 20, 21 και της οδού Μεταξά της περιοχής ΒΙ.ΠΑ Κηφισιάς.

29. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/βάθμιας Εκπ/σης».

30. Αποδοχή Παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Β/βάθμιας Εκπ/σης».

31. Διαγραφή οφειλής 11.688,08€ μετά των σχετικών προσαυξήσεων από τους 1002/2017 και 1003/2017 χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση λόγω λανθασμένης χρέωσης.

32. Διαγραφή ποσού 392,61€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

33. Διαγραφή ποσού 443,92€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

34. Διαγραφή ποσού 1.745,20€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

35. Επί αιτήματος για διαγραφή κύριας οφειλής ποσού 352,50€ ή των προσαυξήσεων.


                                                         

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
          του Δημοτικού Συμβουλίου

                      ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ  

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για