22η τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 31-05-2023

 1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ∆ήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 3. Επί των υπ΄αρ.: 12675/24-3-2023 και 20808/24-5-2023 εγγράφων της ∆/νσης
  Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών καμπινών
  2
  για τις ανάγκες του έργου «Επέκταση ∆ικτύου Οπτικών Ινών στον ∆ήμο Κηφισιάς»,
  κατόπιν αιτημάτων της ∆ΕΗ Α.Ε.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης — ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. Επί του υπ’αρ.: 20806/24-05-2023 εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για
  την έγκριση τοποθέτησης καμπινών, για τις ανάγκες του έργου «Fiber to The
  Home – FTTH, Α/Κ Κηφισιάς Α», κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Cosmote.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Επί της υπ’αρ. 60/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά
  κυκλοφοριακή ρύθμιση στη ∆ημοτική Κοινότητα Κηφισιάς του ∆ήμου Κηφισιάς
  σχετικά με την «Μονοδρόμηση της οδού Ναρκίσσου».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 6. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.∆.∆.
  «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.: κ. Κουρμαδιάς
 7. Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2023 του Ν.Π.∆.∆.
  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. κ. Καραλή.
 8. Έγκριση αντικατάστασης της κλαπείσας προτομής του Γεωργίου ∆ιλβόη στη Νέα
  Ερυθραία.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. κ. Κούτση
 9. Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΚΕΝΤΡΟ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ
  ΚΗΦΙΣΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002628
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών
 10. Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης των μελών του
  ∆ημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του ∆ημοτικού
  Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 119 του Ν.5003/2022.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Αυλήτης
 11. Επί της υπ΄αρ. 7/2023 απόφασης της ∆ΕΠ για την ίδρυση παραρτήματος του 1ου
  Νηπιαγωγείου Ν. Ερυθραίας για το σχολικό έτος 2023-2024.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος της ∆ΕΠ. Κ. Καραλή
 12. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «50η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ» με αναθεώρηση.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου
  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ – ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022-23».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου:
  «Ανάπλαση – Αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου – Φοίνικα που
  περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040, 1041 και 1042».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
  3
 15. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ –
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021-2022».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
  Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 43/2020».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ» με αναθεώρηση.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 18. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου
  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2021-2022-2023».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 19. Επί αιτήματος της ∆Ε∆∆ΗΕ για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη ∆ημοτική
  Ενότητα Εκάλης για την κατασκευή συνεπτυγμένου υποσταθμού.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
 20. Έγκριση του υπ΄αρ. 1/2023 Πρακτικού Επιτροπής Προσδιορισμού προσκυρωτέας
  έκτασης για ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 143 της ∆ημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς του
  ∆ήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.
 21. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος παροχής προσωπικών
  υπηρεσιών (κουρείο) στο ακίνητο επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 6, Ο.Τ. 911, στην
  περιοχή «Αγία Κυριακή» του ∆ήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς
 22. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος (πώλησης ειδών
  ηλεκτρονικού τσιγάρου) στο ακίνητο επί της οδού Παπαδιαμάντη 1, Ο.Τ. 79, Ζώνη
  ΙΙ Παραδοσιακού Τμήματος Πόλης του ∆ήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς
 23. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης με την εταιρεία Τ.Β. Ε.Π.Ε.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης – ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 24. Επί της υπ΄αρ. 20171/18-05-2023 εισήγησης της ∆/νσης Οικονομικών για
  διαγραφή των υπ΄1189 & 1190 Χρηματικών Καταλόγων που αφορούν μισθώματα
  & χαρτόσημα ΟΓΑ κενωθέντος περιπτέρου, λόγω αποχώρησης από το μίσθιο.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης – ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 25. Επί της υπ΄αρ. 20734/23-05-2023 εισήγησης για διαγραφή προστίμων παράβασης
  Κανονισμού Καθαριότητας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης – ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 26. Επί της υπ΄αρ. 20433/19-05-2023 εισήγησης της ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  για διαγραφή βεβαιωμένων Χρηματικών Καταλόγων.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης – ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  4
 27. Επί της υπ’αρ. 21295/26-5-2023 εισήγησης για διαγραφή ποσών από χρηματικούς
  καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ (ετών 1997-2016).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης – ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 28. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Επιτροπής, κ. Καυγαλάκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για