22η Τακτική Συνεδραση του Δημου Κηφισιας 16-10-2019

22η Τακτική Συνεδραση του Δημου Κηφισιας 16-10-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 16-10-2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 22η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

 

   Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 12-06-2019, 20-06-2019, 26-06-2019, 10-07-2019, 24-07-2019, 01-09-2019, 18-09-2019 και 02-10-2019.

   Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

   Γ. Έκτακτα θέματα

   Δ. Τακτικά θέματα

 1. Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

 1. Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

 1. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

 1. Έγκριση παράτασης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Κηφισιάς «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ», μέχρι 30 Νοεμβρίου 2019.

 1. Ανάκληση της 326/19 απόφασης του Δ.Σ. και τροποποίηση της υπ’ αρ. 290/2011 απόφασης περί “Συγχώνευσης και Σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης” όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 5293/8.3.2018 ΦΕΚ 816/τΒ/8.3.2018 (ως προς το άρθρο 5 Διοίκηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 63967 (ΦΕΚ 3537/20.9.2019 .

 1. Ανάκληση της 327/19 απόφασης του Δ.Σ. και τροποποίηση της υπ’ αρ. 291/2011 απόφασης περί “Συγχώνευσης και Σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης” όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 5293/8.3.2018 ΦΕΚ 816/τΒ/8.3.2018 (ως προς το άρθρο 5 Διοίκηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 63967 (ΦΕΚ 3537/20.9.2019.

 1. Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για ενίσχυση πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).

 1. Επί της 266/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση υποβολής της Β ́ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου οικ. έτους 2019. Αξιολόγηση και έλεγχος επίτευξης στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου β ́ τριμήνου.

 1. Επί της 250/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου κ. Αναστάσιου Οικονομόπουλου, προκειμένου να χειρισθεί την αγωγή (με ΓΑΚ 61772/2019) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 1. Επί της 278/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου κ. Αλέξανδρου Πηνιαλίδη, προκειμένου να χειρισθεί ποινική υπόθεση ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

 1. Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για το οικ. έτη 2019 και 2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου και της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη σύναψη έκδοσης εγγυητικών επιστολών.

 1. Λήψη απόφασης για: α) άνοιγμα λογ/σμού στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, β) ορισμό υπόλογων και νομιμοποίηση εκπροσώπων στους συγκεκριμένους λογαριασμούς του Δήμου.

 1. Έγκριση τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002628.

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94/2019 απόφασης Δ.Σ. λόγω μείωσης του ποσού επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο κατόπιν αιτήσεώς του.

 1. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 10.000,00€ στον Αθλητικό Σύλλογο «Αθλητικός Όμιλος Πετοσφαίρισης Κηφισιάς (Α.Ο.Π.Κ.)», σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 οικ. έτους 2019.

 1. Έγκριση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων του εμπορικού κέντρου της Κηφισιάς για την 1η Νοεμβρίου 2019.

 1. Έγκριση κατανομής Γ’ Δόσης ΚΑΠ 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης.

 1. Έγκριση επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη του προγράμματος Σχολικός Τροχονόμος 2019 από τους ΚΑΠ 11.312,74€.

 1. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης από τον ΦΗΧ 2019.

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΄ΒΑΡΔΑΞΗΣ΄ΔΕ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 1. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου – αναψυκτηρίου εντός του Άλσους Κηφισιάς «ΔΗΜ. ΖΩΜΟΠΟΥΛΟΣ» λόγω λήξης της υφιστάμενης σύμβασης.

 1. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Κηφισού 48 στην Κηφισιά.

 1. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Όθωνος 36Α στην Κηφισιά.

 1. Επί της υπ’αρ. 24/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» για την έγκριση παραχώρησης του καταστήματος (Νο10) επί της Μ. Αντύπα 5, από τον Δήμο Κηφισιάς στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. για την κάλυψη των αναγκών του.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για