23ή Ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

1. Επί της υπ΄αρ. 682/2022 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης 2021 του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 163, Ν. 3463/2006).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για