23η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 07.10.20

23η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 07.10.20

«Πρόσκληση στην 23η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης/3/2020 ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) το υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το αρ. i β) της αριθμ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 12 του Ν. 1869/2020, καλείστε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με ώρα έναρξης 19:00, προκειμένου να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ

  1. Συζήτηση – Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το παραλιακό μέτωπο και τον κόλπο της Ελευσίνας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.έ. 2020.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Κουρούνης

  1. Λήψη απόφασης για την Γ’ Κατανομή από τους κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ελευσίνας.

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων χρήσης στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ελευσίνας Π.Α.Κ.Π.Π.Α, για τις ανάγκες των Αθλητικών και Καλλιτεχνικών τμημάτων του.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για